කර්මාන්ත පුවත්

  • XCT25L5 තුනේ හතර-පහේ අත දිගු කළ නොහැක

    ක්‍රියා විරහිත සංසිද්ධිය: XCT25L5 345 සන්ධි අත දිගු කළ නොහැක ault වැරදි විස්තරය: ආයුධ දෙකක් දිගු කර ආයුධ තුනක් හෝ හතරක් හෝ පහක් දිගු කිරීමේදී XCT25L5 ට කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැති අතර ආයුධ දෙක සාමාන්‍යයෙන් විහිදේ. අසමත් වීමට හේතුව විශ්ලේෂණය: විදුලි බිඳවැටීම. දෝශ නිරාකරණය ...
    වැඩිදුර කියවන්න